Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 54/05. - Dz.U.2007.48.326 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 54/05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.48.326

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2007 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 12 marca 2007 r.
sygn. akt K 54/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Zbigniew Cieślak,

Wojciech Hermeliński,

Janusz Niemcewicz - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 marca 2007 r., wniosku Rady Miejskiej w Łodzi o zbadanie zgodności art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) z art. 2, art. 7, art. 16, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 64, art. 165 w związku z art. 163, art. 167 Konstytucji, z preambułą Konstytucji w zakresie, w jakim preambuła odnosi się do zasady współdziałania władz, zasady pomocniczości oraz do wymogu skuteczności i rzetelności działania instytucji publicznych, oraz z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego,

orzeka:

Art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) jest zgodny:

a) z preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wyraża ona zasadę współdziałania władz, zasadę pomocniczości oraz wymóg skuteczności i rzetelności działania instytucji publicznych,

b) z art. 2, art. 7, art. 16, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 64, art. 165 w związku z art. 163 i art. 167 Konstytucji,

c) z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).