Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 43/05. - Dz.U.2006.122.855 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 43/05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.855

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 4 lipca 2006 r.
sygn. akt K 43/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 4 lipca 2006 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485) nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.