Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.108.747

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 12 czerwca 2006 r.
sygn. akt K 38/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann - przewodniczący,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sprawozdawca,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 czerwca 2006 r., wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy o zbadanie zgodności art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, ze zm.) w zakresie, w jakim uchyla art. 25a ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144, ze zm.), z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 Konstytucji, z art. 6 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169) oraz z art. 1 pkt 2 i 4, art. 10 pkt 1, art. 12 pkt 2 i 3, art. 15 pkt 1 i 2 Europejskiej Karty Społecznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67), a przez to z art. 9 i art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366):

a) jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie jest niezgodny z art. 65 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji,
c) nie jest niezgodny z art. 6 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169) oraz z art. 1 pkt 2 i 4, art. 10 pkt 1, art. 12 pkt 2 i 3, art. 15 pkt 1 i 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67), a tym samym jest zgodny z art. 9 i art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji.