Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/08. - Dz.U.2011.279.1645 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/08.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.279.1645

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2011 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 13 grudnia 2011 r.
sygn. akt K 33/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński - przewodniczący,

Stanisław Biernat - sprawozdawca,

Andrzej Rzepliński,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

Marek Zubik,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 grudnia 2011 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 180 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim zezwala na zwolnienie z tajemnicy statystycznej, z art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 3 i art. 2 Konstytucji,

orzeka:

I

Art. 180 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim dotyczy zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej:
a)
jest niezgodny z art. 47 oraz z art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przez to że nie określa przestanek zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej,
b)
nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 Konstytucji,
c)
jest zgodny z zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.

II

Przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.