Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.141.1011

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 25 lipca 2006 r.
sygn. akt K 30/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Jerzy Stępień,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 lipca 2006 r.:

1)
wniosku Sejmiku Województwa Mazowieckiego o zbadanie zgodności:
a)
art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 58 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 70 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 55g i art. 55h ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 54 pkt 21 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 62 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w części dotyczącej określenia wysokości udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w powiązaniu z określeniem zadań własnych województw samorządowych i zasadami ich finansowania, z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
b)
art. 31 ust. 1 oraz art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z art. 8a ust. 1 ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w brzmieniu nadanym przez art. 58 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 40 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez art. 70 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 55g i art. 55h ustawy o pomocy społecznej, w brzmieniu nadanym przez art. 54 pkt 21 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, w brzmieniu nadanym przez art. 62 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w części dotyczącej określenia województw uprawnionych do otrzymania części regionalnej subwencji ogólnej oraz województw zobowiązanych do dokonywania wpłat do budżetu państwa na jej pokrycie, z art. 2 i art. 32 Konstytucji, a w powiązaniu z określeniem zadań własnych województw samorządowych i zasadami ich finansowania, z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
2)
wniosku Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zbadanie zgodności:
a)
art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) z art. 165 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
b)
art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 58 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
c)
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 62 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
d)
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 70 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,

orzeka:

I

1.
Art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) są zgodne z art. 165 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 25 ust. 1-7 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.
3.
Art. 25 ust. 8 i 9 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.
4.
Art. 31 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.
5.
Art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497) jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.
6.
Art. 21 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317) jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.
7.
Art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 6 jest niezgodny z art. 167 ust. 1 Konstytucji.
8.
Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63) jest zgodny z art. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

II

Przepisy wymienione w części I w punktach 3, 5 oraz 7 tracą moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie wobec cofnięcia wniosku.