Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1557

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2013 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 5 grudnia 2013 r.
sygn. akt K 27/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Wróbel - przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Wojciech Hermeliński,

Leon Kieres - sprawozdawca,

Teresa Liszcz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 grudnia 2013 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.