Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.68.584

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2009 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
sygn. akt K 27/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący,

Wojciech Hermeliński,

Janusz Niemcewicz,

Andrzej Rzepliński - sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 26 marca i 28 kwietnia 2009 r., wniosku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o zbadanie zgodności:

1)
art. 58 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z art. 59 ust. 2 Konstytucji,
2)
art. 118 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 32 i art. 73 Konstytucji,
3)
art. 120 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 32 Konstytucji,
4)
art. 124 pkt 4, art. 129 ust. 1 i 6 oraz art. 265 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20, art. 22, art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

1.
Art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) w zakresie, w jakim pomija prawo związków zawodowych działających w uczelni niepublicznej do opiniowania zmian w jej statucie, jest niezgodny z art. 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 118 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 73 Konstytucji.
3.
Art. 120 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.
4.
Art. 124 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20, art. 22, art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.
5.
Art. 129 ust. 1 i 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20, art. 22, art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.