Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 26/98.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.17.227

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2000 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 7 marca 2000 r.
sygn. akt K. 26/98.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zdzisław Czeszejko-Sochacki - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca,

Lech Garlicki,

Stefan J. Jaworski,

Wiesław Johann,

protokolant - Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2000 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że art. 70 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) zakazujący żołnierzom zawodowym tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych:

- jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 59 ust. 1 i 4 Konstytucji RP,

- jest niezgodny z art. 11 ust. 2, art. 14 i art. 17 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284),

orzeka:

Art. 70 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7):

1)
jest zgodny z art. 31 ust. 3, art. 59 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 11 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 oraz z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177),
2)
nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji oraz z art. 14 i 17 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.