Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 23/99. - Dz.U.2000.31.392 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 23/99.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.31.392

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 2000 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
sygn. akt K. 23/99.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Zdyb - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Lech Garlicki,

Stefan J. Jaworski,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności art. 52 ust. 2 w związku z art. 90e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483) z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 52 ust. 2 w związku z art. 90e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255) rozumiany jako odnoszący się wyłącznie do egzekucji należności z tytułu opłaty, o której mowa w art. 90e ust. 1, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.