Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.109.925

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 7 czerwca 2005 r.
sygn. akt K 23/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący,

Wiesław Johann,

Ewa Łętowska,

Janusz Niemcewicz - sprawozdawca,

Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 czerwca 2005 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 130a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, ze zm.) z art. 2 i art. 22 Konstytucji RP,

orzeka:

I

Art. 130a ust. 5 i ust. 6 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202) jest niezgodny z art. 2 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepisy wymienione w pkt I tracą mocą obowiązującą z dniem 30 czerwca 2006 r.