Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 22/97. - Dz.U.1997.140.941 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 22/97.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.140.941

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1997 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 5 listopada 1997 r.
sygn. akt K. 22/97.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Tomasz Dybowski - przewodniczący,

Stefan J. Jaworski - sprawozdawca,

Wojciech Łączkowski,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

Wojciech Sokolewicz,

protokolant: Joanna Szymczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 1997 r. sprawy z wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich i Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawców, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego o stwierdzenie zgodności art. 5 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 i z 1997 r. Nr 60, poz. 369) z art. 1, art. 3, art. 7 i art. 67 ust. 1 i 2 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art. 77 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 ze zm.), a obecnie z art. 2, art. 7, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

orzeka:

Art. 5 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 i z 1997 r. Nr 60, poz. 369) jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.