Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/13.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1038

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2015 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 14 lipca 2015 r.
sygn. akt K 2/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak - sprawozdawca,

Leon Kieres,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Andrzej Rzepliński,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 14 lipca 2015 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 129g ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji,

orzeka:

I

Art. 129g ust. 4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822 oraz z 2015 r. poz. 211, 541 i 591) jest niezgodny z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepis wymieniony w części I traci moc obowiązującą z upływem 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.