Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 19/2000.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.43.489

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2001 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 7 maja 2001 r.
sygn. akt K. 19/2000.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jadwiga Skórzewska-Łosiak - przewodniczący,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Andrzej Mączyński - sprawozdawca,

Marek Safjan,

Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2001 r. wniosku Konfederacji Pracodawców Polskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności:

1)
art. 1 pkt 1, 4-7, a także pkt 2 i 3 w zakresie odnoszącym się do tych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą, art. 2 pkt 1-7 oraz art. 3 ust. 1 w związku z art. 5-13 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 64 oraz art. 65 ust. 4 Konstytucji;
2)
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z art. 2 Konstytucji;
3)
art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1.
Art. 1 pkt 1, pkt 4-7, a także pkt 2 i 3 w zakresie odnoszącym się do tych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą, art. 2 pkt 1-7 oraz art. 3 ust. 1 w związku z art. 5-13 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) są zgodne z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 i art. 65 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 4 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy wskazanej w pkt 1 nie są niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.