Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/08. - Dz.U.2010.137.926 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/08.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.137.926

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2010 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 20 lipca 2010 r.
sygn. akt K 17/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Maria Gintowt-Jankowicz - przewodniczący,

Mirosław Granat - sprawozdawca,

Wojciech Hermeliński,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 20 lipca 2010 r., wniosku Rady Miasta Gdańska o zbadanie zgodności art. 61 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 61 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.