Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.119.1015

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 23 czerwca 2005 r.
sygn. akt K 17/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca,

Jerzy Stępień,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 23 czerwca 2005 r., wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie zgodności art. 7 i art. 10a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083, ze zm.), w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1663), z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

I

1.
Art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
2.
Art. 7 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji, a także nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
3.
Art. 10a ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

II

Przepisy wskazane w części I tracą moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2006 r.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w przedmiocie kontroli zgodności:

a)
art. 7 pkt 1 i 4-5 oraz art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 65 ust. 1 Konstytucji ze względu na niedopuszczalność orzekania,
b)
art. 10a ust. 1 ustawy powołanej w lit. a z art. 32 ust. 1 w związku z art. 65 ust. 1 Konstytucji ze względu na zbędność orzekania.