Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/13.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1588

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 10 grudnia 2013 r.
sygn. akt K 16/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Wróbel - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Wojciech Hermeliński - sprawozdawca,

Andrzej Rzepliński,

Piotr Tuleja,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 94 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.), w części zawierającej słowa "spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1", oraz art. 95 ust. 1 tej ustawy z art. 70 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 94 ust. 5 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675 i 829) w zakresie, w jakim uzależniają prawo niepublicznych szkół wyższych do dotacji ze środków publicznych od warunków ustalonych w rozporządzeniu, są niezgodne z art. 70 ust. 3 zdanie trzecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.