Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/08. - Dz.U.2010.189.1272 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/08.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.189.1272

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2010 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 5 października 2010 r.
sygn. akt K 16/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Cieślak - przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca,

Wojciech Hermeliński,

Adam Jamróz,

Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 października 2010 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza wypłatę części składkowej (ustalonej na podstawie art. 25 tej ustawy) emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej w sytuacji zbiegu prawa do takiego świadczenia z prawem do świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoba uprawniona wybiera, na podstawie zaskarżonego przepisu, pobieranie w całości tego drugiego świadczenia, a przy tym ze względu na wyłączenie zawarte w art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.) nie ma prawa do zwiększenia przewidzianego w art. 56 ust. 4 tejże ustawy, z art. 2 wyrażającym zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800) w związku z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903) jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.