Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/07. - Dz.U.2008.190.1170 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.190.1170

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2008 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 13 października 2008 r.
sygn. akt K 16/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Adam Jamróz - przewodniczący,

Teresa Liszcz,

Ewa Łętowska - sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 października 2008 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826 i Nr 141, poz. 888) jest zgodny z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.