Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.119.820

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 27 czerwca 2006 r.
sygn. akt K 16/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący,

Adam Jamróz - sprawozdawca,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Janusz Niemcewicz,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 czerwca 2006 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 290), w części zawierającej zwrot "uwzględniając uprawnienia do powierzchni użytkowej podstawowej przysługujące wnioskodawcy w dniu wypłaty ekwiwalentu, przyjmując jako podstawę obliczenia ekwiwalentu średnią cenę metra kwadratowego tej powierzchni, ustaloną przez dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy", z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 290) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.