Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/10. - Dz.U.2013.351 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.351

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2013 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 26 lutego 2013 r.
sygn. akt K 15/10

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Biernat - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca,

Mirosław Granat,

Piotr Tuleja,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 lutego 2013 r., wniosku Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów z siedzibą w Warszawie o zbadanie zgodności:

1)
art. 157 ust. 1 w związku z art. 545 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, ze zm.) w zakresie, w jakim pozbawiają syndyków - osób wpisanych na listy kandydatów na syndyków prowadzonych przez sądy okręgowe, słusznie nabytego - na podstawie przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, ze zm.) w związku z przepisami wydanego na podstawie delegacji zawartej w tym akcie prawnym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Dz. U. Nr 55, poz. 359) - prawa wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, z art. 2 Konstytucji,
2)
art. 1-3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, ze zm.) w zakresie, w jakim, dla wykonywania określonych czynności w postępowaniu upadłościowym, wymagają od syndyków, tj. osób wpisanych na listy kandydatów na syndyków prowadzonych przez sądy okręgowe na podstawie przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej powołanego w punkcie 1 w związku z przepisami wydanego na podstawie delegacji zawartej w tym akcie prawnym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego w punkcie 1, uzyskania licencji wydawanej na podstawie przepisów tej ustawy, z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1)
art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 i 1529),
2)
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z 2009 r. Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1590 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622)

w zakresie, w jakim od osób wpisanych na listy kandydatów na syndyków wymagają uzyskania licencji syndyka, są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.