Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 14/98. - Dz.U.1999.86.965 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 14/98.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.86.965

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1999 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 14 września 1999 r.
sygn. akt K. 14/98.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stefan J. Jaworski - przewodniczący,

Lech Garlicki,

Wiesław Johann - sprawozdawca,

Krzysztof Kolasiński,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 14 września 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 z późn. zm.), stanowiący, że uchwały organów Polskiego Związku Działkowców w sprawie członkostwa Związku nie podlegają orzecznictwu sądów, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483),

orzeka:

Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że zamyka sądową drogę dochodzenia naruszonych wolności i praw.