Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.118.1271

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 2001 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 8 października 2001 r.
sygn. akt K.11/2001.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Zdyb - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca,

Zdzisław Czeszejko-Sochacki,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

Jerzy Stępień,

protokolant - Joanna Szymczak

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rady Gminy Stare Babice, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności art. 18 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), w części wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) polegające na skreśleniu ust. 3 w art. 24f i art. 24g ustawy, z art. 2, art. 16 ust. 2, art. 31 ust. 3 zd. 1 i art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 18 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 16 ust. 2, art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze i art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.