Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 10/18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1424

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2021 r.

WYROK sygn. akt K 10/18
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 27 lipca 2021 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jarosław Wyrembak - przewodniczący,

Zbigniew Jędrzejewski,

Justyn Piskorski - sprawozdawca,

Julia Przyłębska,

Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lipca 2021 r" wniosku Prezydenta Konfederacji Lewiatan o zbadanie zgodności:

1) art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305) w zakresie, w jakim różnicuje pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni, z art. 24, art. 65 ust. 1 oraz art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) art. 6 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim tworzy grupę podmiotów nieobjętych zakazem wynikającym z art. 5 tej ustawy i różnicuje pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni, z art. 24, art. 65 ust. 1 oraz art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

3) art. 3 pkt 7 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim powoduje niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne, z art. 2 Konstytucji,

4) art. 18 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje rażąco krótką vacationem legis dla tego typu zmian legislacyjnych, z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 3 pkt 7 i art. 18 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.