Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 10/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.39.377

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 22 lutego 2005 r.
sygn. akt K 10/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ewa Łętowska,

Janusz Niemcewicz,

Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 22 lutego 2005 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, ze zm.) w zakresie, w jakim stanowi on, iż ściganie przestępstw określonych w art. 46 ust. 1 tej ustawy następuje z oskarżenia publicznego jeżeli pokrzywdzonym jest inny podmiot niż osoba fizyczna, z art. 32 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 111, poz. 1181) w części obejmującej zwrot: "Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba fizyczna," jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.