Art. 54. - [Zasady reklamy wyrobów] - Wyroby medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.974

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2023 r.
Art.  54.  [Zasady reklamy wyrobów]
1. 
Reklama wyrobu może być prowadzona wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym rozdziale oraz nie może naruszać zakazów, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 2017/745 lub art. 7 rozporządzenia 2017/746.
2. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do reklamy systemu lub zestawu zabiegowego.