Art. 110. - Wyroby medyczne. - Dz.U.2022.974 - OpenLEX

Art. 110. - Wyroby medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.974

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2022 r.
Art.  110. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) w art. 299 w § 3 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 50 oraz art. 64 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974);".