Art. 31. - [Decyzja po kontroli u producenta] - Wyroby budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1213 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2021 r.
Art.  31.  [Decyzja po kontroli u producenta]
1. 
Właściwy organ, w wyniku kontroli u producenta albo importera, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, wydaje:
1)
postanowienie zakazujące dalszego udostępniania wyrobu budowlanego, wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości, albo
2)
decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego, albo
3)
decyzję nakazującą ograniczenie udostępniania wyrobu budowlanego użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy.
1a. 
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje zażalenie.
2. 
W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego.
3. 
Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.