Art. 18. - [Uprawnienia kontrolującego] - Wyroby budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1213 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2021 r.
Art.  18.  [Uprawnienia kontrolującego]
1. 
W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od kontrolowanego producenta albo importera przedstawienia:
1)
deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji;
2)
nazwy i adresu zakładu, w którym wyrób budowlany jest wytwarzany, a w przypadku wyrobów importowanych nazwy i adresu producenta;
3)
karty charakterystyki lub informacji o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia REACH;
4)
ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów, instrukcji stosowania, instrukcji obsługi oraz informacji dotyczących zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania.
2. 
Kontrolujący może dodatkowo żądać od producenta dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011 oraz w art. 10a ust. 1, a w przypadku importera wyznaczyć termin udostępnienia tej dokumentacji.
3. 
W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od kontrolowanego sprzedawcy:
1)
wskazania nazwy i adresu producenta, importera lub sprzedawcy, od którego nabył wyrób budowlany;
2)
dokumentów, instrukcji, informacji i opisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
3)
(uchylony).
4. 
W przypadku gdy kontrolowany wyrób budowlany może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, kontrolujący może żądać od kontrolowanego sprzedawcy, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011 oraz w art. 10a ust. 1.
5. 
W trakcie kontroli kontrolujący może ponadto:
1)
badać dokumenty w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego sporządzenia ich kopii oraz tłumaczeń na język polski, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli;
2)
dokonywać oględzin wyrobów budowlanych w zakresie objętym kontrolą;
3)
legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
4)
żądać od kontrolowanego udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
5)
przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne do wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy;
6)
zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
7)
zabezpieczać dowody, wyroby budowlane, pomieszczenia lub środki przewozowe;
8)
pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów budowlanych do badań.
6. 
Kontrolowany jest obowiązany:
1)
umożliwić kontrolującemu dokonanie czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 5;
2)
potwierdzić zgodność kopii dokumentów z oryginałami.