Art. 10. - [Dopuszczenie do jednostkowego zastosowania] - Wyroby budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1213 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2021 r.
Art.  10.  [Dopuszczenie do jednostkowego zastosowania]
1. 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
2. 
Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.
3. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
nazwę i adres wydającego oświadczenie;
2)
nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
3)
identyfikację dokumentacji technicznej;
4)
stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;
5)
adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
6)
miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.