Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe - Rozdział 5 - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.

Rozdział  5

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych prowadzony na podstawie ustawy, o której mowa w art. 49, staje się rejestrem w rozumieniu niniejszej ustawy.

1. 
Przedsiębiorca wpisany do rejestru na podstawie ustawy, o której mowa w art. 49, przedkłada ministrowi:
1)
oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6 lit. a tiret drugie oraz lit. c,
2)
informację o zakresie działalności gospodarczej

- w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. 
W przypadku nieprzedłożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia i informacji w terminie określonym w ust. 1 minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.
3. 
W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna, minister z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze.

Traci moc ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U. poz. 1362, z 2004 r. poz. 257 i 1808 oraz z 2006 r. poz. 935 i 1225).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.