Przepisy karne - Rozdział 4 - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Przepisy karne - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.

Rozdział  4

Przepisy karne

1. 
Kto, nie będąc uprawnionym do używania oznaczenia geograficznego wpisanego na listę, wprowadza do obrotu napoje spirytusowe oznaczone takim oznaczeniem,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. 
Tej samej karze podlega kto używa w obrocie oznaczenia geograficznego wpisanego na listę z naruszeniem warunków zawartych w opisie napoju spirytusowego, którego oznaczenie zostało wpisane na listę.
3. 
Tej samej karze podlega kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2.
4. 
Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 stałe źródło dochodu albo jeżeli dopuścił się przestępstwa określonego w ust. 1-3 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

1.  46
 Kto wyrabia napoje spirytusowe niezgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakościowymi, określonymi dla nich w ustawie, w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 lub w art. 2-7 i art. 17 rozporządzenia 2019/787 lub wprowadza tak wytworzone napoje do obrotu

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. 
Tej samej karze podlega kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w ust. 1.
3. 
Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo jeżeli dopuścił się przestępstwa określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

 (uchylony).

 Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa:

1)
w art. 12a ust. 1:
a)
nie prowadzi ewidencji leżakowania,
b)
nie produkuje lub nie leżakuje alkoholu etylowego w składzie podatkowym,
2)
w art. 12a ust. 2, nie umieszcza w ewidencji leżakowania informacji, o których mowa w tym przepisie, lub wprowadza do ewidencji leżakowania informacje niezgodne ze stanem faktycznym,
3)
w art. 12a ust. 4, nie prowadzi ewidencji leżakowania zgodnie z wymaganiami określonymi w tym przepisie,
4)
w art. 12a ust. 5, nie umieszcza w ewidencji leżakowania informacji w terminie określonym w tym przepisie,
5)
w art. 12a ust. 6, nie przekazuje właściwemu naczelnikowi informacji, o których mowa w tym przepisie, lub przekazuje takie informacje niezgodne ze stanem faktycznym albo po terminie określonym w tym przepisie,
6)
w art. 12b ust. 1, nie sporządza karty leżakowania lub sporządza kartę leżakowania niezgodnie ze stanem faktycznym lub niezgodnie z informacjami zawartymi w ewidencji leżakowania, lub sporządza kartę leżakowania niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 12b ust. 2, 3 lub 4,
7)
w art. 12b ust. 7 pkt 1, nie przechowuje karty leżakowania, którą sporządził, albo jej elektronicznej wersji,
8)
w art. 12b ust. 7 pkt 2, nie przekazuje przedsiębiorcy prowadzącemu skład podatkowy, do którego jest wprowadzany alkohol etylowy, kopii karty leżakowania albo jej elektronicznej wersji, lub przekazuje kopię karty leżakowania albo jej elektroniczną wersję po terminie określonym w tym przepisie,
9)
w art. 12b ust. 8, nie przechowuje kart leżakowania, elektronicznych wersji kart leżakowania lub kopii kart leżakowania przez okres wskazany w tym przepisie

- podlega karze grzywny.

1. 
Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. 
Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 Kto, będąc wpisanym do rejestru, wbrew obowiązkowi, o którym mowa:

1)
w art. 4 ust. 1:
a)
pkt 1, nie wdraża systemu wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych,
b)
pkt 3, nie wyznacza osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości napojów spirytusowych,
2)
w art. 7 ust. 6, nie składa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze lub nie składa tego wniosku w terminie określonym w tym przepisie,
3)
w art. 9, nie zawiadamia o zakończeniu albo zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

- podlega karze grzywny.

1. 
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 41, art. 42 i art. 44, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 i 1855).
2. 
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 43a i art. 44a, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).

 W przypadkach określonych w art. 41, art. 42 i art. 44 sąd może orzec przepadek rzeczy stanowiącej przedmiot przestępstwa albo służących lub przeznaczonych do jego popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy.

46 Art. 42 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
47 Art. 43 uchylony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
48 Art. 43a dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r., z tym że w zakresie art. 43a pkt 1, 2 i 4-9 wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2022 r.
49 Art. 44a dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
50 Art. 44b dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
51 Art. 45 zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.