Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

1.  2
 Ustawa określa:
1)
zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.( 3 )), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/787";
2)
zasady ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie;
3)
wymagania dotyczące napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie;
4)
właściwość organów w zakresie wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w jego trybie.
2. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do napojów spirytusowych wytworzonych domowym sposobem, na własny użytek i nieprzeznaczonych do obrotu.
3. 
Napoje spirytusowe, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej.

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej "ministrem", wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie powiadamiania Komisji Europejskiej o organie wyznaczonym do:

1)
nadzorowania procesu dojrzewania (leżakowania) napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 13 ust. 6 rozporządzenia 2019/787;
2)
przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia 2019/787, napojów spirytusowych w zakresie ich zgodności z przepisami rozporządzenia 2019/787.
1. 
Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej "Kpa", chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do ministra albo Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "KOWR", wniosek ten składa się na piśmie.
3. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do ministra albo Dyrektora Generalnego KOWR w sprawach, do których nie stosuje się przepisów Kpa, wniosek ten spełnia wymagania dla podania określone w przepisach Kpa.
4. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie informacji lub zawiadomienia do ministra albo Dyrektora Generalnego KOWR, ta informacja oraz to zawiadomienie spełniają wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w przepisach Kpa.
2 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 316I z 06.12.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 238 z 06.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 12 oraz Dz. Urz. UE L 382 z 28.10.2021, str. 59.
4 Art. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
5 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.