[Wydanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Wydanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  8.  [Wydanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych]
1.  26
 Dyrektor Generalny KOWR wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadkach:
1) 27
 złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6, ust. 3 albo 3a, niezgodnego ze stanem faktycznym;
2) 28
 nieusunięcia przez przedsiębiorcę naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności, o której mowa w art. 3, w wyznaczonym przez Dyrektora Generalnego KOWR terminie;
3) 29
 stwierdzenia przez Dyrektora Generalnego KOWR rażącego naruszenia warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności, o której mowa w art. 3, przez przedsiębiorcę;
4)
cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:
a)
zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
b)
kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
c)
prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem,
d)
nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy.
1a. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
1b.  30
 Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 Dyrektor Generalny KOWR wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
2.  31
 (uchylony).
3.  32
 Dyrektor Generalny KOWR powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
26 Art. 8 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
27 Art. 8 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
28 Art. 8 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
29 Art. 8 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
30 Art. 8 ust. 1b zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
31 Art. 8 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
32 Art. 8 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.