[Wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Art. 6. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  6.  [Wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych]
1.  12
 Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.
2.  13
 Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1)
firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres do doręczeń;
2)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
wskazanie:
a)
rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, spośród następujących:
wyrób napojów spirytusowych, w tym rozlew wyrobionych napojów spirytusowych, lub
rozlew napojów spirytusowych wyrobionych przez innego przedsiębiorcę,
b)
maksymalnej rocznej wielkości takiego wyrobu lub takiego rozlewu napojów spirytusowych w ramach działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, wyrażonej w litrach alkoholu 100% objętościowych (obj.);
5)
wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych;
6)
oświadczenie przedsiębiorcy, że:
a)
w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru:
nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,
spełnia wymagania określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 3;
b)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą.
3.  14
 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1-3 i wskazanie danych zawartych w rejestrze, które uległy zmianie, przy czym, jeżeli zmiana dotyczy wskazania rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru lub maksymalnej rocznej wielkości wyrobu lub rozlewu w ramach tej działalności lub określenia miejsca lub miejsc jej wykonywania, wniosek zawiera również oświadczenie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.
3a.  15
 W przypadku zmiany danych zawartych w rejestrze innych niż:
1)
wskazanie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru lub
2)
wskazanie maksymalnej rocznej wielkości wyrobu lub rozlewu w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, lub
3)
określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej

- wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera oświadczenie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b.

4.  16
 (uchylony).
5.  17
 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, ust. 3 i 3a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6.  18
 Jeżeli wniosek o wpis do rejestru spełnia wymagania określone w ust. 1, 2 i 5 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do rejestru określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR wpisuje przedsiębiorcę do rejestru.
7.  19
 Jeżeli wniosek o zmianę wpisu w rejestrze spełnia wymagania określone w ust. 1 i 3 albo 3a i 5 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do rejestru określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze.
12 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
13 Art. 6 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
14 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
15 Art. 6 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
16 Art. 6 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
17 Art. 6 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
18 Art. 6 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
19 Art. 6 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.