Art. 48. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  48. 
1. 
Przedsiębiorca wpisany do rejestru na podstawie ustawy, o której mowa w art. 49, przedkłada ministrowi:
1)
oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6 lit. a tiret drugie oraz lit. c,
2)
informację o zakresie działalności gospodarczej

- w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. 
W przypadku nieprzedłożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia i informacji w terminie określonym w ust. 1 minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.
3. 
W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna, minister z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze.