[Wyrób napojów spirytusowych niezgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakościowymi... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Wyrób napojów spirytusowych niezgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakościowymi określonymi w przepisach] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  42.  [Wyrób napojów spirytusowych niezgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakościowymi określonymi w przepisach]
1.  46
 Kto wyrabia napoje spirytusowe niezgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakościowymi, określonymi dla nich w ustawie, w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 lub w art. 2-7 i art. 17 rozporządzenia 2019/787 lub wprowadza tak wytworzone napoje do obrotu

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. 
Tej samej karze podlega kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w ust. 1.
3. 
Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo jeżeli dopuścił się przestępstwa określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

46 Art. 42 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.