[Wymagania wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Wymagania wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz jego obowiązki] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  4.  [Wymagania wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz jego obowiązki]
1. 
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest obowiązany:
1)
wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych obejmujący w szczególności określenie:
a)
częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
b)
metody badań jakościowych,
c)
sposobu postępowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym;
2)
dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a)
linii technologicznych,
b)
dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
c)
stanowisk pracy;
3)
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości napojów spirytusowych.
2.  7
 Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane na wniosek tego przedsiębiorcy przez:
1)
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
2)
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
3)
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

- właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

3. 
Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych może wykonywać przedsiębiorca:
1)
posiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana taka działalność;
2) 8
 który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
a)
osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
b)
spółką jawną - którego wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa,
c)
spółką komandytową - którego komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa,
d)
spółką komandytowo-akcyjną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a;
3) 9
 który nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku gdy zalega z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa - jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.( 10 )), wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 52 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia.
7 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
8 Art. 4 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
9 Art. 4 ust. 3 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.
10 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301 i 1933.