[Wymagania przy wyrobie napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium RP] - Art. 37. -... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Wymagania przy wyrobie napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium RP] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  37.  [Wymagania przy wyrobie napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium RP]
1.  43
 Napoje spirytusowe z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrabia się zgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakościowymi, określonymi dla nich w ustawie, przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 oraz w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności właściwych dla poszczególnych napojów spirytusowych surowców używanych do produkcji napojów spirytusowych, zawartości alkoholu, cukru, środków aromatycznych lub barwników oraz warunków dojrzewania lub leżakowania, a także obszaru, na którym są one wyrabiane.
43 Art. 37 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.