[Zgłoszenie Komisji Europejskiej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego wpisanego na listę] - Art. 36. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Zgłoszenie Komisji Europejskiej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego wpisanego na listę] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  36.  [Zgłoszenie Komisji Europejskiej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego wpisanego na listę]
1.  42
 Minister, na wniosek podmiotu, który w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych stosuje oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisane na listę, zgłasza do Komisji Europejskiej to oznaczenie celem objęcia go ochroną zgodnie z przepisami rozporządzenia 2019/787.
2. 
Minister, przed zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, zwraca się do organizacji reprezentujących interesy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych o wyrażenie, w terminie 60 dni, opinii w zakresie zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.
42 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.