[Delegacja ustawowa - stawki opłat] - Art. 35. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Delegacja ustawowa - stawki opłat] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  35.  [Delegacja ustawowa - stawki opłat]

Minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za czynności, o których mowa w art. 34 ust. 1, mając na względzie nakład kosztów związanych z podejmowaniem czynności przy rozpatrywaniu wniosków o wpis, zastrzeżeń do wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę opisu napoju spirytusowego wpisanego na listę.