[Opłaty] - Art. 34. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Opłaty] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  34.  [Opłaty]
1. 
Opłatę pobiera się za dokonanie oceny:
1)
wniosku o wpis, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w art. 28;
2)
zastrzeżenia do wniosku o wpis;
3)
wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1.
2. 
Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
3. 
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.
4. 
Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wpis, zastrzeżenia do wniosku o wpis oraz wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1.