[Wniosek o zmianę opisu napoju spirytusowego] - Art. 30. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Wniosek o zmianę opisu napoju spirytusowego] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  30.  [Wniosek o zmianę opisu napoju spirytusowego]
1. 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca uzasadniony interes gospodarczy lub prawny, lub organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napoju spirytusowego, którego oznaczenie zostało wpisane na listę, może złożyć wniosek o zmianę opisu napoju spirytusowego, w szczególności w celu uwzględnienia rozwoju nauki i techniki w zakresie produkcji napojów spirytusowych lub ponownego określenia granic obszaru, do którego nawiązuje oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego.
2. 
Do wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, który dotyczy nazwy wpisanej na listę stosuje się odpowiednio przepisy art. 13-29.