[Decyzja ministra w zakresie wpisu na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 29. -... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Decyzja ministra w zakresie wpisu na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  29.  [Decyzja ministra w zakresie wpisu na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]

W przypadku:

1)
złożenia wniosku o wpis, o którym mowa w art. 28, minister biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3:
a)
wydaje decyzję o wpisie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo
b)
wydaje decyzję o odmowie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę;
2)
niezłożenia wniosku o wpis, o którym mowa w art. 28, minister, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3:
a)
wydaje decyzję o wpisie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo
b)
wydaje decyzję o odmowie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę.