[Zastrzeżenie do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 26. - Wyrób... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Zastrzeżenie do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  26.  [Zastrzeżenie do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]
1. 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organizacja reprezentująca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych lub wyrobu alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, której interesu gospodarczego lub prawnego dotyczy postępowanie w sprawie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę, może złożyć do ministra zastrzeżenie do wniosku o wpis w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym ministra informacji o wpłynięciu tego wniosku.
2. 
Zastrzeżenie zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnoszącego zastrzeżenie;
2)
wskazanie uzasadnionego interesu gospodarczego lub prawnego wnoszącego zastrzeżenie.
3. 
Datę i godzinę wpłynięcia zastrzeżenia do ministra wpisuje się do ewidencji.
4. 
Do zastrzeżenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 16, art. 18, art. 19, art. 21, art. 22 i art. 24.