[Czynności ministra po dokonaniu wpisu danych do ewidencji wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Czynności ministra po dokonaniu wpisu danych do ewidencji wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  25.  [Czynności ministra po dokonaniu wpisu danych do ewidencji wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]
1. 
Minister, w terminie 30 dni od dnia wpisania do ewidencji danych, o których mowa w art. 23 ust. 2:
1)
powiadamia o tym wnioskodawcę;
2)
ogłasza w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra informację o wpłynięciu wniosku o wpis, podając:
a)
datę wpłynięcia wniosku,
b)
streszczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. g;
3)
zwraca się z wnioskiem do organizacji reprezentujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych o wyrażenie opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 13 i 14.
2. 
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, organizacje reprezentujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych przekazują w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku ministra o wyrażenie opinii.