[Ewidencja wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 23. - Wyrób... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Ewidencja wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  23.  [Ewidencja wniosków o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]
1. 
Minister prowadzi ewidencję wniosków o wpis, zwaną dalej "ewidencją".
2. 
Do ewidencji wpisuje się:
1)
datę i godzinę wpłynięcia wniosku o wpis do ministra;
2)
zgłoszone oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego;
3)
imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy.
3. 
Ewidencja jest jawna.