[Formalna kontrola wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 21. -... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Formalna kontrola wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  21.  [Formalna kontrola wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]
1. 
Minister sprawdza wniosek o wpis pod względem spełnienia wymogów formalnych w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia tego wniosku.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis nie spełnia wymogów formalnych, minister wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się do wniosku o wpis po usunięciu braków.
4. 
W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie minister pozostawia wniosek bez rozpoznania.