[Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.a.; wymagania dotyczące wniosków składanych na podstawie ustawy] - Art. 2. - Wyrób... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.a.; wymagania dotyczące wniosków składanych na podstawie ustawy] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  2.  5 [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.a.; wymagania dotyczące wniosków składanych na podstawie ustawy]
1. 
Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej "Kpa", chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do ministra albo Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "KOWR", wniosek ten składa się na piśmie.
3. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do ministra albo Dyrektora Generalnego KOWR w sprawach, do których nie stosuje się przepisów Kpa, wniosek ten spełnia wymagania dla podania określone w przepisach Kpa.
4. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie informacji lub zawiadomienia do ministra albo Dyrektora Generalnego KOWR, ta informacja oraz to zawiadomienie spełniają wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w przepisach Kpa.
5 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.