[Osoba występująca z wnioskiem o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 15. -... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Osoba występująca z wnioskiem o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  15.  [Osoba występująca z wnioskiem o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]

Z wnioskiem o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę, zwanym dalej "wnioskiem o wpis", może wystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, zwana dalej "wnioskodawcą".