[Ponowny wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Art. 8a. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 8a. - [Ponowny wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  8a.  [Ponowny wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych]
1. 
Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 8 ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 7a ust. 2.